Jurist·e - EPB (m/v/x) - (Ref. 2022-A3)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je gaat aan de slag in de afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen die de Renolution-strategie heeft opgesteld. Deze strategie werd op 25 april 2019 goedgekeurd en beoogt de uitstoot van broeikasgassen en de milieu-impact van het bestaande gebouwenpark op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest drastisch te verminderen.

Meer informatie: https://renolution.brussels/

Functie

Je gaat aan de slag in het departement Ondersteuning en Coördinatie voor de onderafdeling EPB (Energieprestaties van gebouwen).

De onderafdeling EPB is sinds 2006 verantwoordelijk voor de uitvoering van een ambitieuze reglementering die toelaat de doelstellingen van morgen te bereiken. Daartoe bepaalt ze de eisen en bezorgt de toe te passen procedures en berekeningsmethodes en de tools en softwareprogramma's die nodig zijn voor de uitvoering van de EPB-reglementering.

Het is nu tijd om de tot dusver uitgevoerde projecten te herzien en te bundelen om een doeltreffende renovatiestrategie te formaliseren.

In deze context bied je de nodige juridische ondersteuning aan jouw collega’s die de technische en operationele aspecten beheersen, met name voor wat betreft de juridische follow-up en de herziening van het BWLKE of de uitvoeringsbesluiten ervan met het oog op de uitvoering van nieuwe projecten en de verbetering en harmonisatie van bestaande teksten.

Je komt terecht in een multidisciplinair team.

Taken

 • Je zult verantwoordelijk zijn voor het opstellen en coördineren van de wetteksten met betrekking tot de energieprestaties van gebouwen (met name Titel II van het BWLKE en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten), in nauwe samenwerking met de thematische deskundigen ;
  • Concreet betekent dit dat je de huidige teksten herziet, herstructureert en harmoniseert om ze in overeenstemming te brengen met de evoluerende visie van de EPB-reglementering ;
  • Je integreert ook de wijzigingen in verband met de evoluties van de Europese richtlijnen op energiegebied, voornamelijk de EPB-richtlijn en de richtlijn inzake energie-efficiëntie ;
 • Je zorgt voor het goede verloop van de opdracht tot rationalisering van de verschillende soorten van EPB-erkenningen (certificateur, EPB-adviseur ...) die tot nu toe zijn gecreëerd en stelt voorstellen op voor wetteksten om deze rationalisering en de daaruit voortvloeiende transitie te operationaliseren ;
 • Je werkt mee aan de oplossing van juridische vragen in verband met de invoering van het bouwpaspoort en met name de overdracht van EPB-gegevens aan de externe actoren ;
 • Je neemt deel aan de juridische coördinatiegroepen van Leefmilieu Brussel en van de afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen ;
 • Je biedt, in een latere fase, juridische ondersteuning aan de leden van de onderafdeling EPB bij hun vragen over de toepassing van de reglementering.

Profiel

Diploma* Master in de rechten

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Minimaal 2 jaar ervaring op het gebied van energierecht of een reglementering op het gebied van privacy, bouw, vastgoed of leefmilieu.
 • Ervaring met het opstellen van juridische teksten is een troef.

Kennis

 • Goede kennis inzake publiekrecht (met name het proces van de goedkeuring van de reglementaire bepalingen).
 • Goede kennis van de Brusselse instellingen.
 • Goede kennis van klimaat-energie-milieu-EPB-kwesties.
 • Basiskennis van de rol van professionals in de vastgoed- en bouwsector.
 • Kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je kunt je in het Frans vlot en duidelijk uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Computervaardigheden: Office Suite.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris A101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 29/05/2022 (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:di 10 mei 2022
Solliciteer tot en met:zo 29 mei 2022
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]