Ingenieur-expert·e-EPB-methode (m/v/x) (Ref. 2022-IR7)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de Afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen, Onderafdeling EPB, Departement Werken EPB, Dienst Back-office.

Functie

Je gaat aan de slag in de afdeling die de renovatiestrategie Renolution heeft uitgewerkt. Deze strategie werd op 25 april 2019 goedgekeurd en beoogt de uitstoot van broeikasgassen en de milieu-impact van het bestaande gebouwenpark op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest drastisch te verminderen.

Meer info: https://renolution.brussels/nl

In dit kader zal je als ingenieur, belast met de ontwikkelingen van methodes en eisen in de onderafdeling EPB (Energieprestaties van gebouwen), in het departement Werken EPB, aan de slag gaan. Dit departement staat in voor de toepassing en de evolutie van de reglementering die van toepassing is op de gebouwen in aanbouw of renovatie en voert daarvoor ambitieuze EPB-voorschriften uit om de doelstellingen van de toekomst te verwezenlijken. Dit departement is dan ook verantwoordelijk voor het vastleggen van de eisen en het verstrekken van de toe te passen procedures en berekeningsmethodes en de tools en software die nodig zijn voor de uitvoering van deze EPB-reglementering.

Jouw rol in het departement zal betrekking hebben op de ontwikkelingen van de reglementering die van toepassing is op bouw- en renovatiewerken (reglementering ‘EPB-werken’). Als ingenieur-methode-expert verzeker je de ontwikkelingen voor de berekening van de energieprestaties voor residentiële en tertiaire gebouwen, maar werk je ook mee aan allerlei ontwikkelingen van de wetgeving en de eisen ervan. Een van je opdrachten is deel te nemen aan de ontwikkeling van de berekening van indirecte emissies en de vaststelling van eisen in verband met emissies (direct en/of indirect).

Taken

 • Je beheerst de EPB-berekeningsmethodes voor residentiële en niet-residentiële gebouwen, je analyseert ze en je doet voorstellen voor de evolutie van de EPB-regelgeving in relatie tot de EPB-doelstellingen, de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese richtlijnen, de gewestelijke doelstellingen, de bestaande wetgeving, de intergewestelijke voorstellen en de behoeften van het terrein.
 • Je analyseert technische studies en voorstellen tot wijziging van de reglementering en geeft kritisch advies met het oog op een eventuele omzetting in de reglementaire teksten.
 • Je werkt samen met de andere departementen van de afdeling om te komen tot coherente en efficiënte berekeningsmethodes en -instrumenten.
 • Je staat in voor de coherentie en juistheid van de technische componenten bij de ontwikkeling van tools (methode, rekensoftware, opleidingsinhoud) om de berekening van de energieprestaties van gebouwen (EPB) mogelijk te maken.
 • Je bent verantwoordelijk voor de vulgarisering van de rekenmethodes en de reglementaire teksten in de communicatie- en opleidingstools, afhankelijk van verschillende doelgroepen.
 • Je geeft antwoord op vragen van de studiebureaus.
 • Je stelt bestekken op voor de behoeften aan technische en wetenschappelijke studies die de reglementaire evoluties van de EPB-methode mogelijk maken.
 • Je vertegenwoordigt de administratie als technisch expert voor deze materies in de overlegvergaderingen met de vertegenwoordigers van de regering, de Europese Commissie, de beroepsverenigingen, de vertegenwoordigers van andere overheden,...

Profiel

Diploma* Master : Burgerlijk ingenieur of bio-ingenieur bouw, architectuur, energie of gelijkaardig.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Minimaal 1 jaar ervaring in de bouw, HVAC, EPB of vergelijkbaar.

Kennis

 • Je hebt een goede kennis van de Europese energie- en klimaatcontext en -uitdagingen.
 • Je hebt een goede kennis van gebouwenfysica en bouwtechnieken (schil, luchtdichtheid, thermische bruggen, pathologieën, verwarming, ventilatie ...).
 • Je hebt een goede theoretische en praktische van HVAC.
 • Je bent in staat om studies over diverse onderwerpen in verband met gebouwen en EPB te begrijpen, analyseren en bekritiseren.
 • Je bezit goede redactionele vaardigheden.
 • Je begrijpt technische teksten en gesprekken in het Frans en kunt je in het Frans uitdrukken.
 • Kennis van Microsoft Suite: Word, Excel, Powerpoint, enz.
 • Kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.

Troeven

 • Ervaring met projectbeheer is een troef.
 • Praktische ervaring met EPB-software is een troef.
 • Een goede kennis en een goed begrip van het reglementaire kader van de EPB is een troef.
 • Kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten is een troef.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris A111 Ir, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer zo snel mogelijk (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:do 17 november 2022
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]