Projectbeheerder·ster Duurzame gebouwen (m/v/x) (Ref. 2022-A87)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050. Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen. Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen, departement Innovatie en referentie duurzame gebouwen.

Functie

Je maakt deel uit van het projectteam dat het referentiesysteem voor de duurzaamheid van gebouwen (GRO-project) ontwikkelt: https://www.gro-tool.be/ Dit referentiesysteem voor duurzaamheid is een tool om de duurzaamheid van bouwprojecten (nieuwbouw en renovatie van bestaande gebouwen) te meten en te vergroten en het ambitieniveau ervan te bepalen. De ambitie van het GRO-project is om een geïntegreerd ontwerpproces te bevorderen om comfortabele en toekomstbestendige gebouwen te creëren met een sterke focus op circulair bouwen. Dit GRO-project is een partnerschap tussen de 3 gewesten van het land en het Engels is de voertaal van de vergaderingen met de partners van het Vlaams en Waals Gewest.

Als projectbeheerder·ster voor het Referentiesysteem voor de duurzaamheid van gebouwen ben je verantwoordelijk voor de volgende opdrachten:

 • Je zorgt voor de uitvoering en de follow-up van bepaalde acties die nodig zijn voor de totstandkoming van de gemeenschappelijke tool voor de 3 gewesten (werk in uitvoering, volgens de projectplanning moet de gemeenschappelijke tool eind 2023 beschikbaar zijn). Je neemt deel aan transdisciplinaire werkzaamheden en vergaderingen voor de ontwikkeling van het referentiesysteem voor duurzaamheid met interne (thematische deskundigen binnen Leefmilieu Brussel) en externe (intergewestelijke werkgroep en dienstverleners aangesteld door overheidsopdrachten) stakeholders, waarbij je documenten moet kunnen lezen en mondeling overleg in het Nederlands, Frans en Engels moet kunnen verstaan.
 • Je zorgt voor de samenhang en nauwkeurigheid van de technische onderdelen tijdens de ontwikkeling van het referentiesysteem voor duurzaamheid van gebouwen (methode, berekeningssoftware, inhoud van verklarende teksten).
 • Je ontwikkelt technisch advies over duurzaamheid van gebouwen, rekening houdend met de ontwikkelingen in de verschillende thema's van duurzaamheid van gebouwen en gebaseerd op een intern netwerk van thematische deskundigen.
 • In de loop van de voorbereiding van de invoering van de tool in het Brussels Gewest (op vrijwillige basis vanaf 2024 en via een regelgevend kader tegen 2030) werk je mee aan het ontwerp en de uitvoering van een specifiek actieplan voor het Brussels Gewest. Hiertoe kan je gevraagd worden om toe te zien op de follow-up van de uitvoering, de kwaliteitscontrole en de naleving van technische en/of reglementaire vereisten in het kader van de uitvoering van overheidsopdrachten.
 • In het kader van de presentatie van de tool, de ontwikkelde acties en de werkzaamheden geef je mondelinge presentaties en maakt daarbij gebruik van één of meer communicatiemiddelen (mondeling, schriftelijk, gedematerialiseerd).

Daarnaast zal je meewerken aan het project TOTEM.

Gebouwen met de beste energieprestaties vereisen meer materialen en hebben meer complexe technische installaties. Aan de klassieke constructie-elementen worden steeds meer isolatiematerialen, zonnepanelen, ventilatiesystemen, … en andere noodzakelijke elementen toegevoegd die nodig zijn om energiezuinige gebouwen te laten functioneren. Vanuit die optiek zijn bij moderne gebouwen de gebruikte bouwmaterialen zelf verantwoordelijk voor een groot deel van de milieu-impact van een gebouw. Om de Belgische bouwsector te ondersteunen bij het objectiveren en verminderen van de milieu-impact van gebouwen, hebben de drie gewesten de tool TOTEM [Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials] ontwikkeld. De partners in het project zijn de OVAM, Leefmilieu Brussel en de Service Public de Wallonie. TOTEM heeft als voornaamste doelstelling om kennis en inzicht te verspreiden op het vlak van milieuprestaties van gebouwen en de dialoog te faciliteren binnen de bouwsector. Met de tool is het mogelijk om op een uniforme manier, neutraal en aangepast aan de specifieke Belgische context, de milieuprestaties van gebouwelementen en gebouwen te berekenen en daarover te communiceren. De berekeningsmethodologie en de informaticatool zijn beschikbaar op https://www.totem-building.be/

Jouw opdracht als projectbeheerder·ster:

 • Je bent verantwoordelijk voor het beheer van het operationele gedeelte van het project en het uitbrengen van nieuwe versies van de Totem-tool in samenwerking met het Vlaamse en Waalse Gewest. Je bent ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Totem-tool en de implementatie van de nieuwe versies van de tool. Dit houdt in dat je jouw kennis van de methodologie en de Totem-tools (back-end en front-end) voortdurend bijspijkert om het werk van de verschillende dienstverleners die ze ontwikkelen en bijwerken, op te volgen.
 • Concreet gaat het om:
  • Deelnemen aan operationele vergaderingen (3 regio's met of zonder dienstverleners)
  • Uitvoeren van de operationele follow-up van sprints (2 /jaar)
  • Uitvoeren van de operationele follow-up van opleiding en stakeholdercomité (5 /jaar)

Afhankelijk van de behoeften en ontwikkelingen binnen het departement kan je worden gevraagd deel te nemen aan andere projecten die Leefmilieu Brussel uitvoert op het gebied van duurzaam bouwen.

Profiel

Diploma*

Master (architectuur, industrieel ingenieur, wetenschappen, …)

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Minstens 1 jaar ervaring met duurzaamheid van de gebouwen.
 • Expertise op een specifiek technisch gebied is een troef.
 • Ervaring met het beheren van projecten is een troef.

Kennis

 • Goede kennis van duurzame gebouwen.
 • Kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kunt je in het Frans uitdrukken.
 • Je hebt een goede kennis van het Engels.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je brengt je boodschap met overtuiging, en legt hierbij respect en empathie aan de dag ten aanzien van je gesprekspartner.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris A101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer via de website (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:vr 23 december 2022
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]