Manager – Departementshoofd beheer van de groene ruimten (m/v/x) (Ref. 2022-A15)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Groene Ruimten, als departementshoofd Beheer en onderhoud.

Functie

Je werkt bij de afdeling Groene ruimten als departementshoofd Beheer en onderhoud van een van de vier zones die het Brussels Gewestelijk grondgebied delen. Samen vormen ze de onderafdeling Beheer. De belangrijkste taak van de onderafdeling is het beheer van alle regionale groenvoorzieningen. Zij operationaliseert het regionale beleid door middel van renovatie- of restauratie­werkzaamheden en een onderhouds­programma.

Lokale strategie

Als departementshoofd Beheer Groene Ruimten integreer je een strategische pool voor het beheer van de groene ruimte. In nauwe samenwerking met het onderafdelingshoofd vertalen de vier departementshoofden de strategische lijnen van de afdeling Groene Ruimte en de maatschappelijke uitdagingen naar concrete acties in het beheer. Je past deze visie op lokaal niveau toe in samenwerking met de verantwoordelijken van de diensten die je beheert.

De pool strategisch beheer :

 • Organiseert en neemt deel aan strategische denktanks;
 • Bepaalt het onderhoudskader met een harmonisatie van de praktijken in alle diensten;
 • Versterkt de professionele vaardigheden door middel van thematische studies over groene ruimten;
 • Structureert en organiseert informatie;
 • Programmeert buitengewone onderhoudsprojecten en bepaalt de prioriteiten;
 • Ondersteunt de ontwikkeling van de medewerker·ster·s en hun loopbaan­ontwikkeling;
 • Evalueert het beheer aan de hand van indicatoren.

Beroep - landschap

Je bent verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan groen en natuur in overeenstemming met de plannen en strategieën die voor de gewestelijke groene ruimten zijn opgesteld.

Je wordt hiervoor bijgestaan door een of meer diensthoofden (landschapsarchitecten of gelijkwaardig). Net als jou zijn zij de parkbeheerder·ster·s volgens een verdeling die je organiseert. Je implementeert efficiënte middelen om onderhouds- en beheerswerkzaamheden aan de groene ruimten uit te voeren volgens de kwaliteitsnormen waarvoor Leefmilieu Brussel bekend staat, zodat de parken in de zone in goede staat worden gehouden. Met een gestructureerde projectmanagementmethode begeleid je de volgende werkzaamheden of voer je ze uit :

 • Deelname aan de uitwerking van het beheerscontract;
 • Opstellen van een jaarlijks activiteitenverslag;
 • Samenwerking als beheerder·ster voor alle groenprojecten in de zone;
 • Formaliseren van programmacontracten en projecten;
 • Definitie van het beheer voor elk park;
 • Ruimtelijke uitwerking van de richtlijnen (masterplan,...);
 • Programmering van de werkzaamheden en de projecten;
 • Evaluatie van de middelen en organisatie van de middelen;
 • Toezicht op de ontwikkeling van buitengewone onderhoudsprojecten;
 • Uitvoering van onderhoudsplannen ;
 • Sociale ondersteuning aan de actoren van de groene ruimte in de zone (beheer van klachten en verzoeken, ondersteuning en beheer van evenementen, externe werven, enz.)

Je operationaliseert de buitengewone beheerprojecten en onderhoudsplannen.

Daartoe zal je :

 • Het budget van het departement beheren;
 • Toezicht houden op de technische aspecten en de opvolging van overheidsopdrachten voor leveringen, diensten of werken;
 • De organisatie van de teams en de logistiek beheren.

Je coördineert de teams door middel van regelmatige vergaderingen met de ploegbazen en de sectorverantwoordelijken. Je ziet toe op de formalisering van de programmering, planning en verdeling van de prestaties aan de tuinier·ster·s via wekelijkse vergaderingen en een geautomatiseerd programma voor het beheren van de prestaties. Ten slotte evalueer je de prestaties met het oog op de verbetering van de efficiëntie, de kwaliteit, enz.

Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van (her)inrichtingsprojecten in de zone, onder leiding van de onderafdeling Strategie en Projecten. Je wordt ook geraadpleegd wanneer parken die zich binnen de zone bevinden, in beheer worden overgenomen door Leefmilieu Brussel.

Je creëert en onderhoudt een doeltreffende samenwerking met de interne diensten van Leefmilieu Brussel en met overheidsinstanties zoals URBAN, Perspective, MSI, lokale overheden, enz.

Leidinggevende taken in verband met de functie

Een belangrijk deel van je werk bestaat uit het leiding geven aan de medewerker·ster·s van jouw departement :

 • Je stelt doelstellingen vast, plant projecten en hun prioriteiten volgens het budget (dat eventueel in de loop van het jaar kan worden herzien).
 • Je biedt een luisterend oor voor problemen en stelt oplossingen voor.
 • Je geeft leiding aan teams met medewerker·ster·s in de twee taalrollen.
 • Je organiseert de teams (structuur, taken, verplichtingen, wijzigingen, enz.)
 • Je zorgt voor de individuele ontwikkeling van de medewerker·ster·s.
 • Je zorgt voor een gecoördineerde verspreiding van de nodige informatie binnen de teams.
 • Je ziet toe op de naleving van de interne procedures en werkingsregels binnen de teams.
 • Je evalueert de medewerker·ster·s waarvoor je de bevoegde line manager bent.
 • Je beheert verlof en afwezigheden, en specifiek verlof.
 • Je neemt deel aan de ontwikkeling van het opleidingsplan.

Profiel

Diploma*

Master in landschapsarchitectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning, geografie, sociologie of een ander masterdiploma.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

Minstens 2 jaar ervaring in de 2 volgende domeinen :

 • Ruimtelijke planning - landschap en/of in het beheer van groenvoorzieningen
 • Team management (of leiding geven aan een projectteam).

Kennis

 • Management
 • Landschapsbeheer
 • Beheer van groenvoorzieningen
 • Microsoft 365 of gelijkwaardig
 • Kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken.

De volgende kennis is een pluspunt

 • Territoriaal beheer, GIS, databanken
 • Sociologie
 • Groene ruimten in Brussel

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je kunt een team stimuleren en motiveren door je leiderschapsstijl aan te passen.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Deze selectieprocedure wordt beheerd door Upskill.
Solliciteer ten laatste op 24/05/2023 (met CV en motivatiebrief) via job@upskill.be

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:do 25 mei 2023
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]